หน้าหลัก > Our Courses
Our Courses

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่(Modern Procurement Development Framework)

วิทยากร : อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหายุคใหม่ จะเป็นทั้งแนวทางและขอบเขตการพัฒนางานจัดซื้อ-จัดหา ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กร หรือหน่วยที่ต้องการวางแผนพัฒนากระบวนการจัดซื้อ (Procurement Process) สมรรถนะของงานจัดซื้อ (Procurement Performance) และบุคลากรด้านงานจัดซื้อ (Procurement People) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาองค์กร และการสร้างความได้เปรียบทางการแข็งขันขององค์กร จึงเหมาะสมอย่างที่ผุ้บริหารการจัดซื้อ-จัดหาจะต้องเรียนรู้

Green Procurement: การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (Green Procurement Policy for Sustainable procurement)

วิทยากร : อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์

Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อสมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการจัดซื้อเพื่ออนาคต ซึ่งคู่ค้าธุรกิจมุ่งเน้น การจัดการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเป็นธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน พนักงานหรือผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้ เพื่อนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.